Ouddeelstraat 7, 8936AZ, Netherlands
info@e-leon.nl

Algemene voorwaarden

Wiegt uw kind in dromen

Leveringsvoorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze leveringsvoorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

1. E-Leon: E-Leon B.V., de gebruiker van deze leveringsvoorwaarden, gevestigd aan Ereprijs 36, 8935JH te Leeuwarden, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 53810252.

2. Koper: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie E-Leon een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Overeenkomst: iedere tussen E-Leon en de koper tot stand gekomen overeenkomst, waarmee E-Leon zich jegens de koper heeft verbonden tot de verkoop en levering van een of meer producten.

4. Product: iedere in het kader van de overeenkomst door E-Leon aan de koper te verkopen en te leveren zaak, inclusief toebehoren, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kan zijn: de E-Leon-kinderwagenaccessoire voor het genereren van automatische wiegbewegingen. 5. Webwinkel/website: e-leon.nl.

6. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van E-Leon en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

2. Van het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze leveringsvoorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1. Elk aanbod van E-Leon is vrijblijvend. E-Leon kan zijn aanbod nog herroepen tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de koper.

2. De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van E-Leon dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

3. Iedere overeenkomst komt, behoudens het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Een bestelling geplaatst middels de webwinkel, wordt, behoudens het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door E-Leon aan de koper bevestigd.

ARTIKEL 4. | LEVERING VAN PRODUCTEN

1. Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat het product door of namens de koper wordt afgehaald op locatie van E-Leon, dan wel het product wordt geleverd bij het sluiten van de overeenkomst in persoonlijke aanwezigheid van beide partijen, vindt de levering plaats door bezorging daarvan op het door de koper opgegeven afleveradres. Indien door de koper geen afleveradres is vermeld, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.

2. E-Leon behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de koper in verband met het recht van ontbinding, zoals bedoeld in artikel 8, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de koper in ontvangst is genomen.

3. Het risico van verlies en beschadiging van het product gaat over op de koper op het moment dat het product door of namens de koper in ontvangst is genomen.

4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de koper, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim in artikel 6, nimmer gerechtigd te weigeren het product in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan E-Leon verschuldigde betaling te voldoen.

5. Indien het product niet kon worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de koper is toe te rekenen, zal E-Leon het product voor rekening van de koper opslaan, onverminderd de verplichting van de koper tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan E-Leon verschuldigde bedragen. De in verband met de niet-inontvangstname door de koper zoals hier bedoeld, te maken kosten, zoals extra afleverkosten e.d., komen dan ook voor rekening van de koper.

6. In het geval dat de koper de afname van het product weigert of anderszins nalatig is het product in ontvangst te nemen, zal de koper op eerste verzoek van E-Leon mededelen binnen welke termijn het product alsnog zal worden afgenomen, bij gebreke waarvan E-Leon bevoegd is de overeenkomst te ontbinden en de koper gehouden is tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan E-Leon verschuldigde betaling, waaronder mede begrepen de eventuele kosten als bedoeld in het vorige lid.

ARTIKEL 5. | GEBRUIK VAN DE E-LEON-KINDERWAGENACCESSOIRE

1. Gebruik van de E-Leon-kinderwagenaccessoire (hierna: “het apparaat”) geschiedt in combinatie met de “E-Leon-app”. Deze app is beschikbaar in de Apple Store en Google Play Store. Op het gebruik van de applicatie zijn de “Gebruiksvoorwaarden E-Leon-app” van toepassing.

2. Voor de veiligheid van het kind is het belangrijk dat eenieder die het apparaat gebruikt de meegeleverde handleiding heeft gelezen en begrijpt. E-Leon is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van het niet in achtnemen van het vermelde in de meegeleverde handleiding.

3. Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor het automatisch wiegen van kinderwagens en niet voor gebruik voor andere doeleinden. E-Leon is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van het apparaat.

ARTIKEL 6. | LEVERINGSTERMIJN

1. E-Leon spant zich in om de leveringstermijn waartoe hij zich jegens de koper heeft verbonden, na te komen, echter betreft deze termijn geen fatale termijn. Het verzuim van E-Leon treedt niet eerder in dan nadat de koper E-Leon schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en E-Leon na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

2. In geval van verzuim van E-Leon als bedoeld in lid 1, is de koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de koper aanspraak maakt op verdergaande schadevergoeding dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 7. | CONFORMITEIT

1. E-Leon staat ervoor in dat het product aan de overeenkomst beantwoordt en voldoet aan de kwaliteitseisen zoals deze gelden binnen de EU. Bij gebruik van het product buiten de EU dient de koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en dat voldaan wordt aan de voorwaarden die daaraan in het betreffende land gesteld worden.

2. Een eventueel door E-Leon of fabrikant verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die de koper jegens E-Leon kan doen gelden.

3. Elke aanspraak van de koper in verband met de stelling dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt, vervalt indien een gebrek van het product is ontstaan als gevolg van een van buiten komende oorzaak of een andere niet aan E-Leon toe te rekenen omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, blootstelling aan extreme temperaturen, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met of niet-inachtneming van de meegeleverde handleiding of overige aanwijzingen van E-Leon, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het product, waaronder mede begrepen reparaties van het product welke niet met voorafgaande schriftelijke instemming van E-Leon zijn uitgevoerd of waarbij vervangende onderdelen zijn gebruikt die niet van E-Leon afkomstig zijn.

4. Producten kunnen, onverminderd het bepaalde in artikel 8, uitsluitend met voorafgaande schriftelijke instemming van E-Leon worden geretourneerd, waarna, zulks ter keuze van E-Leon, gehele of gedeeltelijke terugbetaling of kwijtschelding, dan wel herstel of vervanging, uitsluitend plaatsvindt in geval sprake is van een tekortkoming van E-Leon.

ARTIKEL 8. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

1. In dit artikel wordt onder “overeenkomst op afstand” verstaan: de overeenkomst als bedoeld in artikel 1.3 die tussen E-Leon en de koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van E-Leon en de koper en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de webwinkel. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien daarbij door E-Leon geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de koper de contactgegevens van E-Leon op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.

2. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel kan de koper de overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen ontbinden.

3. De koper kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door E-Leon aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij E-Leon. Zo spoedig mogelijk nadat E-Leon in kennis is gesteld van het voornemen van de koper om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal E-Leon de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.

4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 2 dient de koper zorgvuldig om te gaan met het te retourneren product en de verpakking daarvan. De koper mag het te retourneren product slechts in die mate hanteren en gebruiken voor zover nodig is om de aard en kenmerken van het product te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

5. Indien de koper van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan E-Leon retourneren.

6. De koper is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. E-Leon is gerechtigd deze waardevermindering aan de koper in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de koper reeds ontvangen betalingen.

7. Teruglevering van het product dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de koper de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.

8. Indien de koper gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van het product voor rekening van de koper.

9. E-Leon zal de eventueel reeds van de koper ontvangen betaling met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de koper terugbetalen, mits het product door E-Leon is terugontvangen, dan wel door de koper is aangetoond dat het product daadwerkelijk retour is gezonden. Terugbetaling geschiedt aan de hand van dezelfde betaalmethode als waarmee betaling door de koper heeft plaatsgevonden.

10. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de koper in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is E-Leon niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de koper bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door E-Leon aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

1. E-Leon is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Indien E-Leon bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd vergoeding te vorderen van het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog te leveren gedeelte van de overeenkomst.

4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN, VERZENDKOSTEN EN BETALINGEN

1. Alle door E-Leon vermelde prijzen zijn inclusief btw. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen, in geval van bezorging van de producten, de verzendkosten voor rekening van de koper.

2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten wordt de totaalprijs vermeld, inclusief eventuele verzendkosten.

3. Zolang de koper jegens E-Leon in gebreke is met de voldoening van een op hem rustende betalingsverplichting, is E-Leon niet gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4. Betaling van webwinkelbestellingen dient te geschieden op een van de daartoe door E-Leon aangewezen betaalmethoden.

5. Indien het product wordt geleverd bij het sluiten van de overeenkomst in persoonlijke aanwezigheid van de koper en E-Leon, dient volledige betaling contant te geschieden bij het sluiten van de overeenkomst.

6. E-Leon is gerechtigd de aan de koper toekomende aankoopnota uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.

7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de koper intreedt, is de koper, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.

8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de koper aan E-Leon verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de koper.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. E-Leon draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de koper verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de koper die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan E-Leon kan worden toegerekend.

2. E-Leon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuiste of onoordeelkundige behandeling van het product, onjuist of onoordeelkundig gebruik van het product en gebruik van het product in strijd met of niet-inachtneming

van de meegeleverde gebruikshandleiding of overige aanwijzingen van E-Leon. Voorts aanvaardt E-Leon geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek van het product, welk gebrek is ontstaan als gevolg van een van buitenkomende oorzaak of een andere niet aan E-Leon toe te rekenen omstandigheid, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen: gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, blootstelling aan extreme temperaturen, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het product, waaronder mede begrepen reparaties welke niet met voorafgaande schriftelijke toestemming van E-Leon zijn uitgevoerd.

4. E-Leon is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van beschadigde of defecte onderdelen van het product, evenmin als voor schade als gevolg van het vervangen van onderdelen van het product, welke onderdelen niet van E-Leon afkomstig zijn.

5. Mocht E-Leon ondanks het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden, aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft E-Leon te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De koper dient E-Leon hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van E-Leon ter zake vervalt.

6. De aansprakelijkheid van E-Leon is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van E-Leon betrekking heeft, met dien verstande dat deze beperking niet verder strekt dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en de aansprakelijkheid van E-Leon nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door E-Leon afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van E-Leon dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

7. De aansprakelijkheidsbeperkingen als vermeld in deze leveringsvoorwaarden gelden niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van E-Leon.

ARTIKEL 12. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

Elk door E-Leon geleverd product blijft eigendom van E-Leon totdat de koper ter zake de betreffende overeenkomst al zijn betalingsverplichtingen jegens E-Leon is nagekomen.

ARTIKEL 13. | INTELLECTUELE EIGENDOM

1. E-Leon behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van zijn producten en het ontwerp daarvan, alsmede op de door hem gevoerde merknaam ‘E-Leon” en op de website weergegeven beeldmaterialen en andere content. Het is de koper verboden deze goederen te verveelvoudigen, na te maken, te reproduceren, te openbaren, te verspreiden of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan uit de aard of strekking van de overeenkomst c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit.

2. In geval van een inbreuk op het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, worden alle rechten voorbehouden die E-Leon krachtens de wet en overeenkomst toekomen, waaronder het recht op een naar redelijkheid door hem vast te stellen schadevergoeding en onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.

ARTIKEL 14. | KLACHTBELEID

1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de koper de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij E-Leon.

2. Bij E-Leon ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Indien de klacht, in het kader van een overeenkomst op afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de koper het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Indien deze leveringsvoorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

 

Gebruikersvoorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

1. E-Leon: E-Leon B.V., de gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden, gevestigd aan Ereprijs 36, 8935JH te Leeuwarden, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 53810252.

2. Applicatie: de mobiele applicatie genaamd “E-Leon”, voor downloaden beschikbaar in de Apple Store en Google Play Store, waarmee de gebruiker het in het volgende lid bedoelde apparaat kan bedienen.

3. Apparaat: de E-Leon-kinderwagenaccessoire voor het genereren van automatische wiegbewegingen.

4. Gebruiker: eenieder die de applicatie gebruikt.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de applicatie door de gebruiker. De tekst van deze gebruiksvoorwaarden wordt middels de applicatie aan de gebruiker beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze eenvoudig kan worden opgeslagen op de mobiele telefoon of tablet van de gebruiker.

2. Indien E-Leon niet steeds strikte naleving van deze gebruiksvoorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze gebruiksvoorwaarden niet van toepassing zijn of dat E-Leon het recht verliest om in andere situaties strikte naleving van deze gebruiksvoorwaarden te verlangen.

3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval wordt ten aanzien van het aangetaste beding een vervangende regeling getroffen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OVER DE APPLICATIE EN GEBRUIK VAN HET APPARAAT

1. De applicatie is bestemd om de E-Leon-kinderwagenaccessoire (‘het apparaat’) te bedienen. Gebruik van de applicatie is kosteloos. De applicatie is uitsluitend geschikt voor mobiele telefoons en tablets met de besturingssystemen Android 4.1 of hoger, of IOS 6 of hoger.

2. Communicatie tussen de mobiele telefoon of tablet van de gebruiker en het apparaat geschiedt middels Bluetooth. De mobiele telefoon of tablet dient voorzien te zijn van ten minste Bluetooth 4.0.

3. Voor de veiligheid van het kind is het belangrijk dat de gebruiker de met het apparaat meegeleverde handleiding heeft gelezen en begrijpt. E-Leon is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van het niet in achtnemen van het vermelde in de met het apparaat meegeleverde handleiding.

4. De gebruiker is met uitsluiting van E-Leon verantwoordelijk voor het kind tijdens het gebruik van het apparaat en de applicatie. De gebruiker dient het kind tijdens het wiegen niet onbewaakt achter te laten, zicht te houden op het kind en adequate actie te ondernemen indien daarvoor aanleiding is, e.e.a. overeenkomstig de wijze zoals de gebruiker zou doen bij handmatig wiegen.

5. Gebruik van het apparaat middels de applicatie dient plaats te vinden op een vlakke en stabiele ondergrond. De gebruiker dient er voorts voor zorg te dragen dat de kinderwagen volledig is uitgeklapt en veilig is vergrendeld voordat het apparaat met de applicatie wordt bediend. Desalniettemin is het van belang te letten op de bewegingen van de kinderwagen tijdens gebruik; elk voertuig met wielen kan onvoorspelbaar beginnen te rollen. De gebruiker dient zich dan ook steeds binnen handbereik van de kinderwagen te begeven.

6. E-Leon is steeds gerechtigd om middels updates de functionaliteiten van de applicatie te beperken of uit te breiden, met dien verstande dat de koper van het apparaat na een beperking in de functionaliteiten nog steeds over een product dient te beschikken dat de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Voor nadeel voor de gebruiker ontstaan ten gevolge van ondergeschikte beperkingen in de functionaliteiten van de applicatie, is E-Leon niet aansprakelijk.

ARTIKEL 4. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Gebruik van de applicatie en het apparaat is voor eigen risico van de gebruiker. In het bijzonder is E-Leon niet aansprakelijk voor de gevallen als bedoeld in de volgende leden en het overige van deze gebruiksvoorwaarden waarin de aansprakelijkheid van E-Leon nadrukkelijk is uitgesloten of beperkt.

2. E-Leon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist of onoordeelkundig gebruik van de applicatie.

3. Het is de gebruiker verboden enige beveiliging in de programmatuur van de applicatie te doorbreken, te verwijderen of te ontwijken, bij gebreke waarvan E-Leon niet aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende schade, terwijl de gebruiker wél

aansprakelijk is voor de daaruit voor E-Leon of derden voortvloeiende schade. E-Leon is te allen tijde bevoegd alle handelingen te verrichten die behulpzaam kunnen zijn bij het opsporen of verhinderen van verondersteld misbruik van de applicatie.

4. E-Leon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat de gebruiker in strijd heeft gehandeld met het vermelde in de met het apparaat meegeleverde handleiding, of het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden, waaronder in het bijzonder begrepen het bepaalde in artikel 3.

5. E-Leon spant zich in om de juiste werking van de applicatie te optimaliseren. Echter kan E-Leon niet garanderen dat de applicatie onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen van de applicatie steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van E-Leon ter zake is uitgesloten.

6. E-Leon is bevoegd de beschikbaarheid van de applicatie te beperken indien dit wenselijk wordt geacht in verband met onderhoud, aanpassing of verbetering van de applicatie of de servers van E-Leon of derden. Alle aansprakelijkheid van E-Leon in verband met de tijdelijke onbeschikbaarheid van de applicatie is uitgesloten.

7. E-Leon is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van eventuele advertenties op de applicatie, evenmin als voor de inhoud van websites of andere toepassingen van derden waarnaar op de applicatie wordt verwezen of die verwijzen naar de applicatie van E-Leon.

8. De aansprakelijkheidsbeperkingen als vermeld in deze gebruiksvoorwaarden gelden niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van E-Leon.

ARTIKEL 5. | INTELLECTUELE EIGENDOM

1. De applicatie, waaronder in het bijzonder begrepen de vormgeving en werking daarvan, is het volledige intellectuele eigendom van E-Leon, dan wel zijn licentiegevers. Gebruik van de applicatie is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is de gebruiker dan ook verboden de met intellectueel eigendom beschermde goederen van E-Leon of zijn licentiegevers te verveelvoudigen, na te maken, te reproduceren, te openbaren, te verspreiden of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan in verband met het normale gebruik van de applicatie.

2. Een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van E-Leon dan wel zijn licentiegevers door de gebruiker, verplicht de gebruiker de schade te vergoeden die E-Leon dan wel zijn licentiegevers dientengevolge lijden.

3. Alle kosten die E-Leon of zijn licentiegevers nodig achten om hun wettelijke rechten te beschermen naar aanleiding van enig onrechtmatig gebruik van de applicatie door de gebruiker, komen voor rekening van de gebruiker. Alle wettelijke rechten worden voorbehouden.

ARTIKEL 6. | SLOTBEPALINGEN

1. Op iedere rechtsverhouding tussen de gebruiker en E-Leon is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. E-Leon is te allen tijde bevoegd deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Steeds van toepassing is de laatst door E-Leon bekendgemaakte versie van deze gebruiksvoorwaarden.

3. In geval van een onverhoopt geschil tussen E-Leon en de gebruiker, zullen zij zich optimaal inspannen om dat geschil in onderling overleg te beslechten.

4. Indien deze gebruiksvoorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.